Etikos kodeksas

Etikos kodeksas yra dokumentas, įtvirtinantis „Maisto banko“ vertybes ir elgesio principus, kurių laikytis privalo visi mūsų organizacijos veiklų dalyviai – savanoriai, samdomi darbuotojai ir vadovai.

„Maisto bankas“ yra nevyriausybinė, politiškai nepriklausoma ir savarankiškai veikianti organizacija, kuri skiria savo pastangas labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių maitinimui, socialinės atskirties mažinimui bei kovai su maisto švaistymu.

Mūsų veikla apima įvairias programas, projektus ir reguliarias akcijas, siekiančias pagerinti stokojančiųjų padėtį Lietuvoje bei kovoti su maisto švaistymu. Etikos kodekso nuostatos nustato bendrus etinius ir teisinius reikalavimus, kurie yra privalomi visiems „Maisto banko“ veiklų vykdytojams. Šis dokumentas nurodo mums kryptį ir principus, kurių laikydamiesi galime užtikrinti efektyvų ir atsakingą darbą mūsų bendruomenės labui.

Visiems „Maisto banko“ veiklas vykdantiems asmenims, taip pat tiems, kurie pirmą kartą prisijungia prie mūsų komandos, privaloma susipažinti su etikos kodeksu ir vadovautis jo nustatytais standartais.

 

VERTYBĖS

Įgyvenindami „Maisto banko“ misiją – kovoti su maisto švaistymu ir maistu padėti stokojantiems, organizacijos darbuotojai ir savanoriai laikosi šių vertybių.

ATSAKINGUMAS. Tinkamai panaudojame visą į organizaciją atvežtą maistą (pagal perteklinio maisto piramidę). Laikomės VMVT reikalavimų bei visų Lietuvos Respublikos įstatymų. Laikomės susitarimų. Pripažįstame savo klaidas ir jas taisome. Prieš priimdami sprendimą surenkame visą prieinamą informaciją, turimą patirtį, kritiškai įvertiname visas galimybes ir būtinybes.

PAGARBA. Išklausome ir išgirstame kito nuomonę. Mandagiai komunikuojame organizacijos viduje ir išorėje. Sukuriame orias sąlygas paramos gavėjams, darbuotojams, savanoriams. Saugome kiekvieną maisto produktą, nešvaistome ir įdedame maksimalias pastangas, kad maistas būtų išgelbėtas.

PROFESIONALUMAS. Išmanome savo veiklos sritį. Giliname savo profesines žinias. Užsibrėžiame tikslus ir jų kryptingai siekiame. Dalinamės sukauptomis žiniomis su kolegomis, partneriais, visuomene. Reaguojame greitai.

BENDRYSTĖ. Teikiame pagalbą kolegoms. Į veiklas įtraukiame visuomenė. Kuriame tradicijas. Sudarome sąlygas vieniems kitus pažinoti. Įtraukiame kolegas ir savanorius į sprendimų priėmimus pagal kompetencijas.

LYDERYSTĖ. Inicijuojame ir įgyvendiname pokyčius kovojant su maisto švaistymu. Palaikome naujas iniciatyvas organizacijoje. Motyvuojame ir įkvepiame tausoti maistą. Savo veikla rodome pavyzdį. Suteikiame kolegoms ir savanoriams galimybę veikti srityse, kuriose jie yra stiprūs.

LYGIOS GALIMYBĖS

Mes gerbiame ir saugome žmogaus teises bei laisves, laikydamiesi nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų. Skatiname ir puoselėjame demokratines vertybes. Savo žodžiais, darbais ir veiksmais siekiame kurti tarpusavio pasitikėjimą ir palaikyti darbuotojams palankią atmosferą. Netoleruojame diskriminacijos, patyčių ar nepagarbaus ir įžeidžiančio elgesio. Skatiname darbuotojų ir savanorių įvairovę bei griežtai atmetame bet kokias diskriminacijos formas, įskaitant, bet neapsiribojant, diskriminaciją dėl amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, religijos ar kitų teisės aktais saugomų savybių. Visus asmenis vertiname vienodai įsidarbinimo galimybėse, atsižvelgdami tik į profesinės veiklos pobūdį.

2022 m. vasario 1 d. „Maisto bankas“ yra patvirtinęs „Lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo tvarką“, kurioje detaliau aprašomos „Maisto banke“ veikiančios darbuotojų priėmimo ir atleidimo, darbuotojų švietimo, darbo užmokesčio nustatymo ir paaukštinimo, darbuotojų apsaugos tvarkos.

SAUGUS DARBAS

Siekiame užtikrinti saugią darbo aplinką, kuri nekeltų pavojaus nei mums, nei aplinkai. Įsipareigojame nuolat vertinti ir gerinti darbo sąlygas, kad mūsų veikla būtų ne tik efektyvi, bet ir saugi visiems. Saugome savo, kolegų ir aplinkinių sveikatą, užtikrindami, kad mūsų veikla nekelia jokios grėsmės. Naudojame tik saugias ir kokybiškas darbo priemones, griežtai laikydamiesi „Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų“. Visi mūsų darbuotojai ir savanoriai yra reguliariai apmokomi darbo saugos ir sveikatos srityje, kad būtų išvengta bet kokių nelaimingų atsitikimų ar sveikatos sutrikimų.

Griežtai draudžiama atlikti bet kokius darbo veiksmus, kai darbuotojai ar savanoriai yra veikiami psichotropinių medžiagų (įskaitant alkoholį ir narkotikus). Bet koks tokių medžiagų vartojimas darbo metu yra nesuderinamas su mūsų vertybėmis ir politika. Pastebėję netinkamą ar nesaugų elgesį darbo vietoje, nedelsiant apie tai pranešame savo tiesioginiam vadovui ar veiklos (savanorystės atveju) koordinatoriui. Užtikriname, kad visi pranešimai būtų išnagrinėti operatyviai ir konfidencialiai, siekiant išvengti bet kokių galimų pavojų.

Rūpinamės darbuotojų ir savanorių emocine sveikata, siekdami sukurti aplinką, kurioje būtų emociškai saugu dirbti. Skatiname atvirą bendravimą ir pasitikėjimą tarp komandos narių. Taip pat siekiame užtikrinti, kad kiekvienas komandos narys jaustųsi palaikomas ir vertinamas. Kuriame įtraukią darbo aplinką, kurioje kiekvienas gali laisvai išreikšti savo nuomonę ir jaustis saugus.

Mūsų tikslas – sukurti ne tik fiziškai, bet ir emociškai saugią darbo vietą, kurioje visi darbuotojai ir savanoriai galėtų jaustis gerai ir siekti bendrų organizacijos tikslų. Esame pasiryžę nuolat tobulinti savo darbo aplinką, atsižvelgdami į naujausius saugos ir sveikatos standartus bei geriausias Lietuvos ir pasaulio praktikas.

PATIKIMI PARTNERIAI

Nekuriame partnerysčių su įmonėmis ar organizacijomis, kurių veikla neatitinka mūsų vertybių ir svarbiausių principų. Mūsų partneriai privalo veikti patikimai, teisėtai ir skaidriai, laikydamiesi aukščiausių etikos standartų. Siekiame, kad partneriai ne tik atitiktų šiuos reikalavimus, bet ir aktyviai siektų socialinės atsakomybės ir tvarumo savo veikloje.

Kiekviena partnerystė yra nuodugniai vertinama, atsižvelgiant į partnerių verslo praktiką, reputaciją ir jų indėlį į visuomenės gerovę.

Mūsų partneriai turi griežtai laikytis teisės aktų ir reglamentų, užtikrinančių sąžiningą ir teisėtą veiklą. Jie privalo laikytis principo “nulinė tolerancija” korupcijai, nesąžiningoms verslo praktikoms ir bet kokiems veiksmams, kurie gali pakenkti visuomenės pasitikėjimui. Bet kokie bandymai dalyvauti korupcinėse apraiškose ar nesąžiningose veiklose yra nepriimtini ir gali būti priežastimi nutraukti partnerystę.

„Maisto banko“ partneriai privalo veikti atsakingai ir skaidriai, užtikrindami, kad jų finansinė veikla būtų aiški ir atitiktų teisės aktų reikalavimus. Tai apima sąžiningą ataskaitų teikimą, atitinkantį aukščiausius skaidrumo standartus.

Mes taip pat skatiname savo partnerius prisidėti prie bendruomenių, kuriose jie veikia, gerovės. Tai gali apimti socialinių ir aplinkosauginių iniciatyvų palaikymą, kurios yra suderintos su mūsų vertybėmis ir tikslų siekimu. Siekiame, kad mūsų partnerystės būtų pagrįstos bendrais principais ir vertybėmis, kurios ne tik atitiktų mūsų organizacijos standartus, bet ir prisideda prie bendro visuomenės gerovės kūrimo.

Tikime, kad bendradarbiavimas su patikimais, sąžiningais ir skaidriais partneriais yra būtinas siekiant mūsų misijos ir tikslų.

ATSISKAITOME UŽ SAVO VEIKLĄ

Viešai atsiskaitome mūsų rėmėjams, aukotojams, partneriams ir visuomenei, laiku ir viešai pateikdami savo veiklos, finansines ataskaitas bei nepriklausomo audito išvadas. Skaidrumas yra viena svarbiausių mūsų veiklos dalių, leidžiančių užtikrinti pasitikėjimą ir palaikymą iš visų suinteresuotų šalių.

Kasmet rengiamose išsamiose veiklos ataskaitose detaliai aprašome „Maisto banko“ pasiektus rezultatus, vykdytas iniciatyvas ir projektus. Organizacijos socialinį ir aplinkosauginį poveikį.

Finansinės ataskaitos yra parengtos laikantis aukščiausių finansinės apskaitos standartų ir principų, užtikrinant, kad visi finansiniai duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir patikimi. Mes siekiame, kad mūsų finansinė veikla būtų visiškai skaidri, todėl pateikiame detalius duomenis apie gautas lėšas, jų panaudojimą ir finansinę būklę. Ši informacija padeda mūsų rėmėjams ir aukotojams aiškiai suprasti, kaip jų parama prisideda prie mūsų misijos įgyvendinimo.

Nepriklausomo audito išvados yra neatsiejama mūsų atskaitomybės dalis. Kiekvienais metais „Maisto banko“ finansinės ataskaitos yra tikrinamos nepriklausomų auditorių, kurie vertina mūsų finansinės veiklos tikslumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams. Nepriklausomo audito išvados, kaip ir veiklos ataskaitos, visuomet yra viešai pasiekiamos.

Papildomai, siekdami skaidrumo, mes organizuojame viešus susitikimus ir renginius, kurių metu pristatome savo veiklos ataskaitas bei atsakome į rūpimus klausimus.

Viešas atsiskaitymas ir skaidrumas yra pagrindiniai veiksniai, padedantys išlaikyti visuomenės pasitikėjimą ir palaikymą. Todėl nuolat siekiame gerinti savo atskaitomybės procesus ir užtikrinti, kad visa mūsų veikla būtų atvira ir prieinama visiems suinteresuotiems asmenims.