Ką remiame?

Juridinius asmenis

„Maisto bankas“  surinktą paramą maistu perduoda ne pelno organizacijoms, besirūpinančioms įvairiomis socialiai pažeidžiamomis gyventojų grupėmis. Remiame mažas pajamas gaunančias šeimas ir asmenis, darbo netekusius žmones, socialinės rizikos šeimas ir jų vaikus, menkas pajamas gaunančius neįgaliuosius ir senjorus, gausias ar nepilnas šeimas ir pan.

Norėdamos gauti paramos maistu (pvz. kalėdinių saldumynų, duonos gaminių) ne pelno organizacijos turi kreiptis į „Maisto banko” administraciją. Pirmą kartą kreipiantis paramos organizacija turi pateikti organizacijos registracijos pažymėjimo ir įstatų, veiklos ataskaitos, paramos gavėjo statusą liudijančio dokumento kopijas.

Nepasiturinčiaisiais besirūpinančios ne pelno organizacijos gali gauti reguliarią „Maisto banko” paramą trumpo galiojimo maisto produktais. Tokiais atvejais norinti gauti šią paramą organizacija be pildomos prašymo anketos turi užtikrinti, jog gauta parama bus suvartota iki jos tinkamumo vartoti termino pabaigos. Sprendimas dėl paramos teikimo priimamas atsižvelgiant į surinktos paramos maistu kiekį ir nomenklatūrą.

Paramą maistu organizacijoms perduodame priėmimo – perdavimo aktais. Jei paramą gaunančios organizacijos savo klientams išdalina maisto paketus, jos privalo sudaryti sąrašus su maisto gavėjų parašais. Jei maistas suvartojamas organizuojant klientų maitinimą, organizacijos pateikia gautos paramos maistu nurašymo aktus.

Su paramą gaunančiomis organizacijomis sudarome paramos sutartis, kuriose aptariami šalių įsipareigojimai ir atskaitomybė. Informaciją apie gautą organizacijos įstatymų nustatyta tvarka kasmet praneša kontroliuojančioms institucijoms.

Fizinius asmenis

„Maisto bankas” teikia vienkartinę socialinę paramą maisto produktais kritinėse situacijose atsidūrusiems žmonėms. Socialinė parama maistu teikiama tuo atveju, jei šeimą (asmenį) gauti maisto paketą siunčia savivaldybės socialinės paramos skyrius ar įstaiga. Tokiais atvejais žmones informuojame bei konsultuojame apie galimybes gauti socialinę paramą padedant išeiti iš kritinės situacijos

Jei asmeniui ar šeimai reikalinga parama maistu ilgesnį laiką, jie nusiunčiami pas savivaldybės socialinius darbuotojus. Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestų socialiniai darbuotojai suformuoja remtinų asmenų/šeimų sąrašą. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje socialinės paramos gavėjai kviečiami atvykti į „Maisto banką“ gauti maisto paketą kartą per savaitę (paprastai ne ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui).

Klaipėdoje maitinimą organizuojame labdaros valgykloje. Kituose miestuose paramą maistu savo globojamiems socialiai remtiniems asmenims teikia su „Maisto banku“ bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios socialinės organizacijos ir įstaigos.


Paremk